Thứ ba, 18/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 390

Giải Tích 12

Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ

VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 

[Giải Tích 12] Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của  hàm số

              https://www.youtube.com/watch?v=YSTayGLKf7Q

[Giải Tích 12] Bài 2: Cực trị của hàm số

              https://www.youtube.com/watch?v=YkEi9Vtob3k

[Giải Tích 12] Bài 3: GTLN & GTNN của hàm số

              https://www.youtube.com/watch?v=0FiRcuCalts

[Giải Tích 12] Bài 4: Đường tiệm cận

  https://www.youtube.com/watch?v=36Ibmm7uW7U  

[GiảiTích12]Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

  https://www.youtube.com/watch?v=hc67M36FIt8

 

Chương II: HÀM SỐ LŨY THỪA

                   HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

 

[Giải Tích 12] Bài 1: Lũy Thừa

https://www.youtube.com/watch?v=nOKceCKupY8

[Giải Tích 12] Bài 2: Hàm số lũy thừa

https://www.youtube.com/watch?v=Mkc77dXsP2M

[Giải Tích 12] Bài 3: Lôgarit

  https://www.youtube.com/watch?v=Jow5EOwrgmo

[Giải Tích 12] Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

  https://www.youtube.com/watch?v=ZAjWmPWol3M

[Giải Tích 12] Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  https://www.youtube.com/watch?v=Ch1IXH9DnuI

[Giải Tích 12] Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

  https://www.youtube.com/watch?v=24gRYihIBHQ

 

Chương III: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

 

[Giải Tích 12] Bài 1: Nguyên hàm

https://www.youtube.com/watch?v=diQcxq0n3-I

[Giải Tích 12] Bài 2: Tích Phân

  https://www.youtube.com/watch?v=4Hv-3wGgVlw

[Giải tích 12] sự dụng casio tính nguyên hàm

  https://www.youtube.com/watch?v=hL1eQ9NGCvc

 

Tác giả: Internet

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164