Thứ tư, 16/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 339

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

                        BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2788 /BTP-PBGDPL

                      V/v hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

                                                          Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

 

 

Kính gửi:

 

 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 


 

Hai năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam – Ngày 09 tháng 11 hằng năm (gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước theo đúng nội dung, tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật đã thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, địa phương, việc tổ chức Ngày Pháp luật vẫn còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, nội dung chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, có nơi cách thức tổ chức thiếu linh hoạt, ít sáng tạo và hiệu quả chưa cao nên chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành và bảo vệ pháp luật.

Năm 2015 và năm 2016, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt: Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tổng kết Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Quốc hội đã ban hành và dự kiến sẽ ban hành nhiều văn bản luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… để triển khai thi hành Hiến pháp. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 cần bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương; bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp và luật để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phản ứng chính sách linh hoạt; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

- Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của Ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế trong công tác này.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

1. Chủ đề

“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

1.1. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ngân sách nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ.

- Đối với nhân dân: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật trưng cầu ý dân; Luật biểu tình; Luật báo chí; Luật tiếp cận thông tin; Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật quy hoạch và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á – Âu, Liên minh Châu Âu, đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương...

1.4. Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương trong năm 2015.

1.5. Phản ánh, xây dựng các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Lễ công bố Ngày Pháp luật năm 2013, nhất là công tác xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiêm chỉnh thi hành pháp luật; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý.

1.6. Đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

2. Hình thức

2.1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ, ngành, địa phương phát động.

2.2. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

2.3. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng; chú ý lựa chọn khẩu hiệu phù hợp với đối tượng, địa bàn.

2.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên...

2.5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến định hướng về chính sách ngay từ khâu đầu tiên của quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là các quy định mới, dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong năm 2015; tăng cường giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân hoặc tổ chức các diễn đàn, hội nghị, tọa đàm góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt phản ứng của dư luận xã hội để có giải pháp định hướng dư luận cho phù hợp.

2.6. Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

2.7. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với các phong trào, Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

2.8. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 9/11/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ Tư pháp

1.1. Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

1.2. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

1.3. Xây dựng và thực hiện phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình về những nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật năm 2015.

1.4. Thiết kế mẫu băng rôn, pa-nô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật để sử dụng thống nhất trong cả nước.

1.5. Phát động và tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật trong các đơn vị thuộc Bộ và trong toàn Ngành Tư pháp.

1.6. Tổng kết, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực về Ngày Pháp luật; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả tổ chức Ngày Pháp luật trên cả nước báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

2.1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả gửi Bộ Tư pháp.

Tổ chức pháp chế, cơ quan, đơn vị chức năng là đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

2.2. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực.

2.3. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp.

2.4. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp.

2.5. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục phù hợp về Ngày Pháp luật.

3. Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

3.1. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trong tổ chức mình; hướng dẫn các tổ chức là thành viên triển khai Ngày Pháp luật năm 2015.

3.2. Đề nghị cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công văn này có kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trong tổ chức mình, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

 

 

4. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 với hình thức, nội dung phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Trên đây là hướng dẫn về Ngày Pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mình gửi Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 02 tháng 12 năm 2015 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Văn phòng TW Đảng, Ban Nội chính TW, Ban Tuyên giáo TW (để phối hợp);

- Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hà Hùng Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164